لبنیات


گروه های کالایی لبنیات

گروه محصول تعداد برند تعداد SKU
پنير 78 577
دوغ 38 189
شير 34 510
خامه 30 108
ماست 26 506
کره 21 93
کشک 20 74

توضیحات

لبنیات شامل 7 گروه کالایی اصلی است.

شیر، ماست، پنیر، کره، خامه، دوغ، کشک.

شیر با حدود 50 درصد بیشترین سهم وزنی لبنیات در سوپر مارکت ها را به خود اختصاص داده است.

برندهای کاله، پگاه، دامداران و پاک بازیگران اصلی لبنیات در سوپر مارکت ها هستند. این 4 برند بیش از 60 درصد سهم ریالی را به خود اختصاص داده اند.

ضمیمه