غذای آماده منجمد


گروه های کالایی غذای آماده منجمد

گروه محصول تعداد برند تعداد SKU
برگرها 23 75
غذاي آماده منجمد خام 21 67
غذاي آماده منجمد غير سوخاري 16 53
غذاي آماده منجمد سوخاري 15 121
کباب ها 15 28

توضیحات

ضمیمه