جالب است بدانید که - 1


سهم انواع لبنیات در سوپر مارکتها


لبنیات در ایران از طریق کانالهای مختلف عرضه می شود. مهمترین این کانالها سوپر مارکتها، فروشگاههای زنجیره ای و لبنیات سنتی ها هستند.

شاید برای شما هم جالب باشد بدانید هر کدام از انواع لبنیات در مهمترین کانال فروش چه سهمی دارند.

ضمائم